POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: http://www.jadedorzymu.pl/Witryna”. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny wziąć udział w Konkursie pod nazwą „Z blogerem do Rzymu” („Konkurs”) poprzez wysłanie Zgłoszenia.

Informacje na temat przetwarzania danych uczestników i laureatów Konkursu, znajdują się w Regulaminie dostępnym w Witrynie. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera postanowienia dotyczące wyłącznie danych osobowych Użytkowników Witryny.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osób korzystających z funkcjonalności formularza kontaktowego („Użytkownicy”) jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa („Administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa
e-mail: iod@alior.pl
nr tel.: Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00)

Inspektor ochrony danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@alior.pl.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie, operacyjności Witryny, zgłoszeniem udziału w Konkursie (wypełnianiem formularza zgłoszeniowego do Konkursu). W tym ostatnim przypadku Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu Konkursu dostępnym w Witrynie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, tj. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane zbierane w ramach formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące Konkursu lub funkcjonowania Witryny.

W przypadku, w którym Użytkownik, za pomocą funkcjonalności Witryny, wyrazi stosowną zgodę, dane są przetwarzane w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Usługi powyższe są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie, dokonanie zgłoszenia do Konkursu, korzystanie z formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Witryny jest uzasadniony interes Organizatora Konkursu prowadzącego Konkurs na zlecenie Administratora, polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, polegający na przeprowadzaniu analizy zachowań Użytkowników celem podwyższania standardów świadczonych za pomocą Witryny usług, jest wyraźna zgoda Użytkownika wyrażana przy wejściu na Witrynę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników Organizatorowi Konkursu, tj. IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane Użytkowników Witryny są przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne.

Dane Użytkowników zbierane z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

Dane Użytkowników, którzy przesłali zapytanie za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie są przetwarzane nie dłużej niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Dane Użytkowników zbierane i analizowane z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics są przetwarzane do zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawo do przenoszenia swoich danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), a także w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Witryny, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie w ramach formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Dane Użytkowników Witryny nie podlegają profilowaniu.

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, pliki cookie.

Dodatkowo Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w Witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Witryna stosuje cookies sesyjne i stałe. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie Używany Termin wygaśnięcia Opis i zastosowanie
pliki cookies techniczne
SESSION_WWW_94090C3CKoniec sesjiPrzechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.
ACCEPT_COOKIES_REDIRECTKoniec sesjiPozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.
ACCEPT_COOKIES_POLICY1 rokPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek przed 25.05.2018.
ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICY1 rokPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.
REMEMBER_IS_181 rokPrzechowuje informacje o zapamiętaniu faktu ukończenia 18 lat przez użytkownika.
CONFIRM_TECHNICAL_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.
CONFIRM_ANALYTICS_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).
CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie mozliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe.
CONFIRM_MONITORING_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.
pliki cookies analityczne
_ga2 lataGromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych.
_gat1 minutaOgranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane – nie zbiera danych osobowych.
_gid24 godzinyGromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie – nie zbiera danych osobowych.
pliki cookies profilujące


W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny.

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.